SCOM erbjuder en gedigen osteopatisk yrkesutbildning av högsta kvalitet motsvarande 240 ECTS-poäng över 4,5 år. Är du intresserad av att läsa till en akademisk suffix/behörighet så samarbetar SCOM med British College of Osteopathic Medicine (BCOM) och University of Plymouth så att de studenter som önskar kan läsa till både en BSc och MSc. Detta upplägg ligger i linje med de långsiktiga mål SCOM har satt upp för att ansöka om svensk ackreditering från Högskoleverket. 

KY-utbildning är ett alternativ till högskoleutbildning. KY-utbildningar bedrivs av kommuner, privata utbildningsanordnare och högskolor i samverkan med arbetslivet (max över 3år).
Skillnaden är dock att vi har högre krav på utbildningen både yrkeskliniskt som akademiskt samt 4,5 års studier innan examen.
Yrkesexamen i Osteopatisk medicin DO
För utbildningar som leder fram till vissa yrken, ofta sådana som kräver viss behörighet eller legitimation, utfärdas yrkesexamina. (Yrkesexamina specificeras i Examensordningen som är en bilaga till Högskoleförordningen)

Diploma Supplement DO
Alla examensbevis ska automatiskt förses med en beskrivning på engelska av utbildningen och dess plats i det svenska utbildningssystemet. Denna bilaga till examensbeviset kallas Diploma Supplement. Tanken med översättningen är att utländska arbetsgivare och universitet lättare ska förstå vad svenska högskoleutbildningar motsvarar i deras eget land. Det ska därmed bli lättare för svenska studenter att arbeta och studera utomlands.

Examensbevis DO
Nationellt examensbevis är ett dokument som bevisar att du har en examen. Examensbeviset utfärdas normalt av det universitet eller den högskola där du läst den sista kursen i din utbildning.

Akademisk kandidatexamen BSc (Hons) Ost & MSc (level 7).
Utländsk Examensrätt
BCOM (Eng),tillstånd för universitet, högskola eller enskild utbildningsanordnare att utfärda en viss examen. Denna rätt utfärdas av motsvarande engelska Högskoleverket.(Kandidatexamen (fil. kand.) får du om du läser minst 180 högskolepoäng (tre års heltidsstudier) och har minst 90 högskolepoäng (tre terminer) i ett och samma ämne. Detta ämne kallas ditt huvudämne eller huvudområde. Du ska även ha gjort ett självständigt arbete på minst 15 högskolepoäng inom ditt huvudämne.)

 

SCOM uppfyller följande föreskrifter

(Statliga myndigheter, branschorganisationer kan meddela föreskrifter. Föreskrifter är tvingande och måste följas.)

Bolognaprocessen
Bolognaprocessen är ett samarbete om högre utbildning mellan 46 europeiska länder. Processen startade 1999 genom att 29 länder undertecknade Bolognadeklarationen. I deklarationen fastställs ett antal mål för att skapa ett europeiskt område för högre utbildning. Bland annat vill man främja rörligheten för studenter.
Samarbetet omfattar bland annat en gemensam struktur för högre utbildning, med tre tydliga nivåer. Dessa är grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Det ingår också ett gemensamt poängberäkningssystem där ett års studier motsvarar 60 högskolepoäng.

Generella examina
Grundnivå

  • Högskoleexamen, 2 år, 120 hp
  • Kandidatexamen, 3 år, 180 hp

Avancerad nivå

  • Magisterexamen, 1 år, 60 hp
  • Masterexamen, 2 år, 120 hp

Sedan 2007 finns det europeiska samarbetet FORE, Forum of Osteopathic Regulation and Education, som verkar för en standardisering av osteopati i EU. Ett arbete som syftar till att stärka både osteopatyrket och främja patientsäkerheten. Även EFO, European Federation of Osteopathy är en aktiv intresseorganisation som arbetar aktivt i Bryssel och Strasbourg för att ytterligare främja osteopatins utveckling och position i Europa.
Sedan 2013 jobbar SCOM aktivt med den Europeiska standardiseringsprocess som pågår i osteopatiskt medicin (FprEN 16686) som bedrivs av CEN, European Commitee for Standardizaion och SIS, Svenska Standardiseringsinstitutet där SCOM är fullvärdig medlem.