SCOM's syfte

Skolans syfte är att främja lärande där fokus sätts på att individen stimuleras att inhämta kunskaper. En viktig uppgift för skolan är att ge överblick och sammanhang samt att främja studenternas intresse för forskning. Initiativ och ansvarstagande skall premieras. Studenterna skall ges förutsättningar att arbeta självständigt och att lösa problem, som de kommer att ställas inför efter avslutad utbildning.

Det etiska perspektivet är av betydelse för många av de frågor som tas upp i skolan. En god etik skall prägla skolans verksamhet för att ge grund för och främja studenternas ställningstaganden.

Den holistiska synen på osteopatisk medicin är central i skolans filosofi.

Skolan skall stimulera alla studenters kunskapsinhämtande och förmåga att växa med sina uppgifter. I skolarbetet skall de intellektuella så väl som de praktiska aspekterna uppmärksammas. Nyckelord för utbildningen skall vara säkerhet, effektivitet, professionalism och kritiskt tänkande.

SCOM's mål 

Är att skapa en miljö för kunskapsinlärning och ge dig möjligheten att utvecklas till en fulländad osteopat och professionell företagare, med goda etiska värderingar, där patientens hälsa och välbefinnade står i fokus.

 

SCOM