Osteopatins grundare hette Andrew Taylor Still (1828-1917).
Still var läkare i Kansas, Missouri. Han studerade bland annat filosofi och anatomi och utförde egna studier genom anatomiska dissektioner. 

Som respekterad läkare och politiskt aktiv medborgare tjänstgjorde Still som officer och blev utnämnd till kapten för nordstatsarmén i inbördeskriget mot sydstaterna. Mot slutet av kriget, år 1865 arbetade han som fältläkare och fältkirurg men lyckades ändå inte rädda tre av sina egna barn som dog av epidemisk hjärnhinneinflammation. Detta trots att flera rådgörande läkare bistod honom. Denna personliga tragedi ledde till att Still började söka andra alternativ än den ortodoxa medicinen. Efter ett decennium av studier, år 1874 presenterade Dr. Still det han hade kommit fram till. Det skedde inför fakulteten på Baker University i Kansas.

I slutet av år 1875 flyttade Dr. Still från Kansas till Kirksville på grund av att han inte fick gehör för sin medicinska filosofi. I Kirksville byggde han upp sin praktik, men på den tiden när samhället var decentraliserat fick den medicinska praktikern ambulera på fältet.
År 1887 fanns det tillräckligt mycket patienter så att Dr. Still kunde stanna och tillämpa sina banbrytande medicinska teorier i Kirksville där han för övrigt var verksam under hela sin levnad. Hans läror och praktik blev vida känd och Dr. Still började lära ut sina medicinska läror och metod till andra medborgare som var intresserade. De skulle sedan hjälpa till på hans praktik. Det misslyckades. Misslyckandet berodde till största delen på att studenterna saknade Dr. Still´s detaljerade kunskap inom anatomi, rörelseapparatens uppbyggnad och kroppens funktioner.

År 1889 myntade Dr. Still uttrycket Osteopati. Många ifrågasatte detta då namnet inte fanns i ett lexikon och Dr. Still ska ha svarat "We are going to put it in there". Osteopati är komponerat av två ord; osteo som betyder ben och pathos/pathine som betyder att lida. Still sa: "I reasoned that the bone (osteo) was the starting point from which I was to ascertain the cause of pathological conditions, and so I combined the "Osteo" with "pathy" and had as a result, Osteopathy". Eftersom rörelseapparaten utgör sextio procent av kroppsmassan och att Dr. Still hade utvecklat en medicinsk filosofi som införlivade rörelseapparaten, valde han ett namn för denna nya vetenskap som reflekterade den distinktionen.
För Dr. Still och hans kollegor symboliserade ordet osteopati en medicinsk reform. En medicinsk vetenskap som återigen skulle som de sa, "fokusera på det perfekta arbetet av vår skapare". Man menade att osteopatin arbetade med kroppens naturliga funktion och absolut inte mot kroppens samförstånd. Medan man inom den konventionella medicinska vården använde starka laxermedel, kräkmedel, åderlåtning och beroendeframkallande läkemedel.

Kirksville - American School of Osteopathy
År 1891 blev Dr. Still uppsökt av en annan läkare vid namn Dr. William Smith från Europa. Denne hade studerat Dr. Stills banbrytande osteopatiska medicinska teorier och ville öppna en skola tillsammans med Dr. Still. Själv var han utbildad vid det prestigefyllda Edinborough College of Medicine i Skottland. Smith skulle lära ut anatomi i utbyte mot att han själv fick undervisning i Osteopati. År 1892 började 21 elever vid den första skolan, American School of Osteopathy, i Kirksville. Skolan beviljades rättigheten att låta sina utexaminerade elever kalla sig M.D, alltså Medical Doctor. Men det ville inte Dr. Still utan han menade att deras utexaminerade elever skulle få kalla sig D.O. I USA betyder detta suffix "Doctor of Osteophaty" och i Europa "Diploma in Osteopathy". Den första kursen var bara några månader lång. De flesta av eleverna återvände ett andra år för ytterliggare förkovran i den osteopatiska medicinska filosofin. Två år senare var osteopatutbildningen 2 årig och utvecklingen av studietiden blev längre för att 1905 vara 3-årig och 4-årig 1915. Förutom att studera arbetade eleverna i skolkliniken, i början bara under Stills ledning, men sedan under andra examinerade osteopater.

De fem sista åren fram till sekelskiftet växte skolkliniken och skolan. Patienter kom från alla delar av landet. Kirksville frodades och man utnämnde Still till hedersmedborgare där man för övrigt lät resa ett monument av Dr. A.T Still som står på torget än idag.

I oktober år 1895 hade skolan 28 studenter, följande år var antalet uppe i 102 och vid sekelskiftet läste hela 700 studenter här. Utvecklingen var så pass kraftig att det i början på seklet fanns 12 systerskolor runt om i hela USA. Dessa grundades av utexaminerade elever från "American School of Osteopathy".

En person som absolut är värd att nämna i sammanhanget är John Martin Little-John (1865 - 1947), en av grundarna till en systerskola i Chicago. Little-John var en irlandsfödd skotte som återvände till England 1917, där han startade den första osteopatskolan i Europa, BSO - British School of Osteopathy. Därför kan man säga att det var Little-John som grundade Osteopatin i Europa. Bland mycket annat, så har han bidragit med värdefulla upptäckter inom den funktionella biomekaniken och dess principer.

Under tiden i USA, började kontrollerna och regleringarna på de olika skolorna bli hårdare. Osteopaterna kämpade hårt för att ha samma rättigheter som läkare. Osteopatförbundet mot det mycket starka AMA, American Medical association, en mäktig politisk sammanslutning för läkare. På 20-talet pågick en häftig debatt inom"the American Osteopathic Association" om man skulle bli en särskild skola med begränsat utövande som kiropraktorerna, eller om man skulle fortsätta fullt ut och bli läkare med oinskränkta rättigheter som man hade från början. Beslutet togs att man ville ha oinskränkta rättigheter och stridigheterna fortsatte. AMA kungjorde att osteopater var en ockult sekt och framhöll det som illegalt eller oetiskt för sina medlemmar att konsultera en osteopat. Under 30 och 40-talet fick osteopaterna inte tillträde till institutioner som finansierades med skattemedel, så de fick helt enkelt bygga sina egna sjukhus.
Till slut, på 50 och 60-talet lyckades man få en ändring till stånd så att alla licensierade osteopater hade rätt att bli medlemmar i läkarkollegiet. Ett försök att slå samman läkare och osteopater skedde i flera delstater men det var bara i Kalifornien som detta lyckades.
Osteopaterna insåg att deras identitet började gå förlorad och började ta strid. Detta svetsade samman osteopaterna på ett sätt som inte hänt på 50 år och man började utmana politiskt. År 1974 fastslog högsta domstolen i Kalifornien att sammanslagningen inte var konstitutionell. Idag har Osteopatin i USA en tillväxt utan dess like med 16 osteopatiska högskolor med ca 4000 inskrivna elever.

I England, där Osteopatin under hela 1900-talet har haft sitt starkaste fäste utanför USA, med cirka 6000 aktiva osteopater, har utvecklingen sett annorlunda ut. Man har mest kämpat för erkännande vilket är en verklighet idag. 1993 godtog parlamentet en ny lag, "the Osteopaths act", vilket helt accepterar Osteopatin som en unik klinisk disciplin. 

 

SMO176

SM0145

SM0018

Dr. Andrew Taylor Still